EFOP - 1.3.9-17-2017-00009

TÁMOP - 3.1.4.C projekt

Projekt száma és címe
TÁMOP - 3.1.4.C-14-2015-0189 - „Innováció a Csertán suliban”

Projekt időtartama
2015.05.16-2015.10.31

Projekt rövid leírása
Projektünk lehetőséget kínál olyan programok megvalósítására, amivel elő tudjuk segíteni elsősorban a HH-s tanulóink felzárkóztatását. A pedagógusok tervezett továbbképzése, felkészítése hozzájárul nevelőtestületünk szakmai, módszertani fejlesztéséhez, társadalmai felzárkóztatási kultúrájuk alakításához. A differenciált rétegmunka módszerének intézményi szintű kiterjesztése, a pedagógusok és a tanulók számára konfliktus- és agressziókezelő módszerek megismerése valamint az átmenetek (általános iskola-szakközépiskola/ gimnázium) kezelését támogató, vagy a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítását szolgáló szülőknek és tanulóknak szóló programok szintén kiemelt fontosságúak. Az informatika szakkör és a nyelvi témahét a matematika és a szövegértés kompetencia terület mellett nagyobb teret biztosít az idegen nyelvi, a digitális és szociális kompetenciák fejlesztéséhez. Az erdei iskola program, a természet közeli sporttábor és az egészségnapok segítségével projektben kiemelt szerepet kap a környezettudatos magatartásra való felkészítés, az egészség, mint érték fontosságának megismertetése, szakmai, szabadidős programok megvalósítása.

A projekt hozzájárul a bevont tanulók szociális és életviteli kompetenciáik (együttműködő készség, egymásra figyelés, tolerancia, vitakészség, önálló véleményalkotás) fejlesztése (mediátorok bevonásával) mellett környezeti nevelésükhöz, környezettudatos magatartásuk alakításához (erdei iskola 40 fővel), az egészséges életmódra történő neveléshez (egészségnap 40 fővel). A közös munka fejlesztheti ezeken kívül a szervezőkészséget, önállóságot és kitartást is. Ezek a célok intézményünk Pedagógia Programjában is hangsúlyosan szerepelnek. A bevont tanulók (összesen 49 fő) esetén további fejlesztendő terület az idegen nyelvi kompetenciájuk (nyelvi témahét 40 fő bevonásával), így sikeresebbek lesznek a nyelvi kompetenciamérésen, használható nyelvi ismereteket kapnak, ezáltal jobban tudnak kommunikálni a mindennapi életben és a külföldi testvériskolánk diákjaival is. A projekt során építünk a diákok kíváncsiságára, érdeklődésére, kreativitására. A tanulók megtanulhatnak szervezni, fejleszthetik csapatmunkájukat, kommunikációs képességüket, megízlelhetik a közös munka ízét, az alkalmazkodást, az összefogás erejét. A foglalkozásokon a szociális kompetenciák mellett kommunikációfejlesztésre, informatikai kompetenciák fejlesztésesére (4 csoportban 10 fő/csoport 30 óra/csoport) kerül sor. Fejlesztési cél, az infokommunikációs eszközöket a tanulás, önművelés és egymás megismerésének, a kapcsolattartás szolgálatába állítani. A tanulókat érintő fejlesztési célok mellett fontos a tantestület szakmai, módszertani fejlődése, tanulóink szociális hátteréből adódó szociális problémák iránti érzékenységének növelése. A tervezett tantestületi továbbképzések (2*30 óra 10-10 fő bevonásával), illetve a megvalósítandó módszertani felkészítés is e célok megvalósítását szolgálja.

Hosszú távú és közvetlen célok
1. Az intézményünk pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése, a fejlesztést elősegítő pedagógus továbbképzés megvalósítása.

2. Hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi leszakadásának megakadályozásához, sikeres felzárkóztatásukhoz.
Közvetlen cél:
"Differenciált rétegmunka napi gyakorlattá tétele. A tanulásszervezési technika hatékony alkalmazásához a megvalósító 10 pedagógus számára gyakorlat orientált felkészítést, mentorálást szervezünk. Eredménye: A differenciált rétegmunka beépül a napi pedagógiai gyakorlatba. A tanulók felzárkóztatásában és tehetséggondozásában valamennyi évfolyamon rendszeresen alkalmazzuk.
"A bevont pedagógusok olyan szakmai anyagokat készítenek, amik segítik a napi gyakorlatban a rétegmunka változatos alkalmazását. (feladatlapok, időkitöltő feladatok készítése, önellenőrzési technikák kidolgozása, taneszközök, tankönyvek, digitális anyagok adatbázisba való rendszerezése stb.)
"Két darab a pedagógiai megújulást támogató nevelőtestületi képzéssel, amin 10-10 db bevont pedagógus vesz részt az elsősorban hátrányos, roma/cigány családokkal való kapcsolatártás segítéséhez szeretnénk technikákat megismerni. A Kedves Ház Pedagógiája- Híd építés a családhoz 30 órás akkreditált képzés elvégzésével jobban be tudjuk vonni, motiválni tudjuk az iskola életébe az amúgy passzívabb roma szülőket. A másik képzés a konfliktus- és agressziókezeléshez ad módszertani segítséget.

3. Szemléletformálás, az egészséges életmód viselkedésbe épülése.
Közvetlen cél:
"A lelki egészség fejlődését, a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló, valamint az agresszió és konfliktuskezelést szolgáló továbbképzést szervezünk a nevelő testületnek. Erőszakmentes kommunikáció 30 órás akkreditált nevelőtestületi képzés 10 bevont pedagógussal.  Emellett tanulóink külön foglalkozásokon sajátítják el az erőszakmentes kommunikáció módszerének alapjait, beszélgetnek, helyzetgyakorlatokat végeznek, 2 csoportban 40 tanuló bevonásával. A módszernek jelentős a közösségformáló ereje is. Eredmény: Mind a pedagógusok, mind a tanulóink bizonyos esetekben képessé válnak a konfliktusok kezelésére. Nem azt tanultjuk meg, hogy nincsenek problémák, hanem azt, hogy hogyan oldjuk fel ezeket a csomókat úgy, hogy ne sérüljön senki, ugyanakkor az egyén szabadsága és integritása megmaradjon.
"A diákok egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése, a tanulók testi, lelki, szellemi állapotának, egészségvédelmének érdekében. Egészségfejlesztő, szemléletformáló céllal egészségnapok szervezése mentálhigiénés szakember bevonásával: 40 fő tanuló részvételével. Tervezett témák: szerfogyasztás veszélyei (interaktív előadás-dohányzás, kártékony italok, kábítószerek), egészséges táplálkozás, reformtáplálkozás, lelki egészség, Egészség utca (tanácsadás, szűrések, bemutató, tanácsadás).
Eredmény: Tanulóink a megszerzett ismeretek birtokában az egészségre értékként tekintenek. Tudnak nemet mondani a káros és veszélyes életmódra, megismerik a pozitív alternatívákat.

4. A környezeti nevelést szolgáló, a környezettudatos magatartást segítő tevékenységek megerősítése.
Közvetlen cél:
"Öt napos bentlakásos Erdei tábor szervezése 40 fő tanuló bevonásával.

5. Az egészséges életmód és a testmozgás iránti igényviselkedésbe épülése.
Közvetlen cél:
"5 napos sporttábor szervezése a nyári szünetben 30 fő tanuló bevonásával.

6. Idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése.
Közvetlen cél:
" 2 db nyelvi témahét szervezése 40 fő bevonásával.
" Informatika szakkör 4 csoportban 10-10 fővel.

7. Digitális, sport-és egyéb taneszközök folyamatos  fejlesztése.
Közvetlen cél: Olyan eszközök beszerzése, amik elősegítik tanulóink készség és képességfejlesztését, kreativitásuk kibontakoztatását. A szakmai, módszertani fejlesztések egymás hatásait erősítve komplex módon járulnak hozzá az intézmény módszertani kultúrájának minőségi javulásához.

Projekt szakmai tartalma

A. Nevelési-oktatási tevékenységeink támogatás az alábbi területeken:

1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló  tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása:
a., "Erdei iskolai program 5 nap 4 éjszaka,40 fő+ 6 fő kísérő. Időpont 2015.szeptember 28.-október 02. Szállás, étkezést, buszbérlést külső szolgáltató biztosítja, az erdei iskola program tervét intézményi innovációban dolgozzuk ki.
(Téma: A tó az erdő életközössége, környezetvédelem, állatok, (zalai jellegzetességek) tanösvény látogatás,vadles stb. -a szakmai programot kiegészítő  kulturális és szabadidős foglalkozások: mezei olimpia,kincskeresés stb.)
b., "Természet közeli sporttábor 5 nap (nem bentlakásos) 30 fő részére+ napi 2-2 fő pedagógus. Időpont 2015. július 13.-július 17. Sportfoglalkozások, természetjárás, fürdőzés, vízi játékok, önvédelem, táncház, hastánc és egyéb bemutatóval egybekötött foglalkozások.
Előadókat, buszbérlést, étkeztetést- külső szolgáltatásként oldjuk meg.

2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése:
" 2 db nyelvi témahét, 2*5 nap. Időpont 2015. szeptember-október - saját belső innovációval oldjuk meg.
Téma: Die deutschsprachigen Länder, Leseverstehen, Hörverstehen, Spiele - 26 óra foglalkozás 40 fő bevonásával.

3. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése
Informatika szakkör: időpont 2015. május-október folyamatos. 4 csoportban (10 fő/csoport) 30-30 órában digitális kompetenciák fejlesztése IKT eszközök használatával. 60 órát külső előadókkal oldunk meg.

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeink kiegyenlítése az iskolákban:

1. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, differenciáló pedagógiai módszer alkalmazási feltételeinek megteremtése:
"Differenciált rétegmunka alkalmazásához szakmai anyagok kidolgozása, adatbázis elkészítése. Bevont pedagógusokkal.  Időpont 2015. május-október folyamatos.

2. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorállásra
"A bevont pedagógusok felkészítése és mentorálása a differenciált rétegmunka hatékony és sokszínű alkalmazására. (gyakorlati segítés, támogatás)- a felkészítést külső szolgáltatásként kívánjuk megoldani. Időpont 2015. május-október folyamatos.
6. Átmenetek (általános iskola-szakközépiskola/ gimnázium) kezelését támogató programok:
"Önismereti foglalkozások, kortárs segítők bevonása, szakmák napja, középiskolai nyílt napok. Időpont 2015. szeptember-október.
"Szülői klub szervezése - időpont 2015.szeptember-október folyamatos. Előadókat külső szolgáltatásként kívánjuk megoldani.

C. Egészségfejlesztő - szemléletformáló - iskolai programok megvalósítása.

1. 5 db egészségnap szervezése - külső szolgáltató szervezés és lebonyolítás (más iskolákban már sikeresen megvalósított egészségnap az iskolánk sajátosságait figyelembe véve kerül lebonyolításra). Időpont -2015.szeptember-október.

2. Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program: 40 fő bevonásával, 2 csoportban, 12-12 órában - Erőszakmentes kommunikáció - készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő program. A pedagógus továbbképzéshez kapcsolódik. Időpont 2015.szeptember-október folyamatosan.

F. A pedagógiai kultúra fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés:

1. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés: Erőszakmentes Kommunikáció 30 órás akkreditált képzés nevelőtestületi képzés külső szolgáltatásként. Tervezett időpont 2015. október 8-10.

2. Családpedagógiai továbbképzés - Kedves Ház Pedagógiája-"Hídépítés a Családhoz" 30 órás akkreditált nevelőtestületi képzés külső szolgáltatásként. Időpont 2015. június 16-18.. Az anyagbeszerzéseket külső szolgáltatásként kívánjuk megoldani.

Képek a projekt eseményeiről.

 

          EFOP - 1.3.9-17-2017-00009